Picture of Patrick Link

Het Weens Koopverdrag (CISG) – Deel 2

Deel 2

In onze vorige blog hebben wij u reeds in het algemeen geïnformeerd over het Weense koopcontractenrecht, wanneer het van toepassing is en welke onderdelen van het contract erdoor worden geregeld.
Zoals reeds aangekondigd, willen wij nu in deze blog bespreken of de toepassing van het Weens Koopverdrag ook kan worden uitgesloten en of een dergelijke uitsluiting voordelig of nadelig kan zijn.
Aan de hand van enkele voorbeelden vanuit het oogpunt van de verkoper willen wij nu enkele voor- en nadelen laten zien van de toepassing van het Weens Koopverdrag in vergelijking met de toepassing van de nationale Nederlandse wetgeving met uitsluiting van het Weens Koopverdrag:

Voordelen uit zicht van de verkoper:

(+)

Plaats van nakoming voor betalingsvorderingen is daar waar van schuldeiser/verkoper gevestigd is. Er is dus de mogelijkheid voor de Nederlandse verkoper om de koopprijs in Nederland resp. voor een Nederlandse rechter te kunnen vorderen. Artikel 57 CISG bepaalt namelijk de plaats van nakoming voor de betaling van de koopprijs in geval van twijfel of indien niets is anders overeengekomen op de zetel van de verkoper. Hieruit kan het algemene beginsel worden afgeleid dat de plaats van nakoming voor betalingsvorderingen, ook van andere aard (terugbetaling, vergoeding van kosten, rente, ook contractuele boetes, etc.), telkens bij de schuldeiser ligt.
Bij export binnen de EU moet er daarnaast ook rekening worden gehouden met de Europese Bevoegdheids- en Executieverordening (EEX-VO).

(+)

Het Weens Koopverdrag geldt als “neutraal en heel toegankelijk recht” gemakkelijker toe te passen en overeen te komen bij onderhandelingen over overeenkomsten met buitenlandse partners. Het wordt gewoon vaker geaccepteerd als het “normale/nationale” Nederlands recht.

(+)

Kwestie van beoordeling van gebreken aan de hand van het standpunt en beoordeling van de exporteur/verkoper;

(+)

Garantierechten: importeur/koper heeft alleen recht op nalevering in geval van wezenlijke con-tractbreuk volgens Weens Koopverdrag.

(+)

Veel ondernemers en ook zelf juristen noemen het ingewikkelde recht op ontbinding krachtens het Weens Koopverdrag als een doorslaggevende factor voor de uitsluiting van het CISG in overeenkomsten. Volgens het Weens Koopverdrag kun je namelijk de koopovereenkomst alleen ontbinden als er sprake is van een materieel gebrek oftewel wezenlijke tekortkoming, in tegenstelling tot art. 6:74 BW en de ontbindingsbevoegdheid van art. 6:265 BW, waar het gebrek niet materieel/wezenlijk hoeft te zijn. Artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek spreekt zelfs van “iedere tekortkoming”. Ontbinding van de koopovereenkomst wegens een gebrek aan een geleverde product is derhalve moeilijker te verkrijgen op grond van het Weens Koopverdrag, hetgeen in het voordeel van de exporteur/verkoper kan zijn. Maar niet voor de koper, die een hogere drempel moet overschrijden.

(+)

Artikel 39, lid 2, van het Weens Koopverdrag bepaalt dat de koper de verkoper binnen twee jaar na de levering van de goederen in kennis moet stellen van gebreken of een kennisgeving van gebreken moet doen. Dit is een zogenaamde fatale termijn, wat betekent dat de koper alle aanspraken verliest indien hij de verkoper niet binnen deze termijn in kennis stelt van een gebrek. Ook dit is dus in voordeel van de verkoper. De Nederlandse wet kent deze (korte) periode echter niet.

(+/-)

Een ander voorbeeld is dat het Weens Koopverdrag sterk gericht is op vergoeding van schade in geval van gebreken, in plaats van op ontbinding van de overeenkomst of prijsvermindering. In dat geval mag de schadevergoeding niet hoger zijn dan de door de verkoper “voorzienbare” schade. Zo kent het Weens Koopverdrag een vorm van schadevaststelling/-fixering, hetgeen echter ook nadelig kan zijn voor de verkoper.

Nadelen uit zicht van de verkoper:

Naast de bovengenoemde voordelen voor de verkoper heeft het Weens Koopverdrag ook enkele nadelen en dus mogelijke voordelen voor de koper, waarvan men zich bij het sluiten van een koopovereenkomst ook bewust moet zijn:

(-)

Het Weens Koopverdrag voorziet niet in dezelfde rechtsmiddelen voor wanprestatie als het Nederlandse recht en, zoals hierboven vermeld, is het Weens Koopverdrag sterk gericht op schadevergoeding. De verkoper moet er zich dus van bewust zijn dat hij de gebrekkige goederen niet onder alle omstandigheden kan/mag herstellen of vervangen, maar ook voor schadevergoeding kan worden aangesproken.

(-)

Bovendien wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden – met inbegrip van de verkoopvoorwaarden van de verkoper – onder het Weens Koopverdrag niet zo gemakkelijk aanvaard als onder het Nederlandse recht het geval is. Zo moet de verkoper krachtens het VN-Verdrag inzake koop en verkoop de algemene verkoopvoorwaarden daadwerkelijk ter beschikking stellen, bij voorkeur ook in de taal van de koper (in ieder geval een taal die de koper kan begrijpen oftewel de onderhandelings- en contractstaal). Slechts een verwijzing naar de algemene verkoopvoorwaarden is niet voldoende voor de toepasselijkheid ervan. Op basis van het “gewone Nederlandse” recht zou het volstaan om te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden in grensoverschrijdende verkoopovereenkomsten.

Conclusie:

Het Weens Koopverdrag kan voor de verkoper/leverancier van roerende zaken voordeliger zijn dan het “normale/nationale” Nederlandse recht. Bij het onderhandelen over en het opstellen van overeenkomsten moet men zich in ieder geval bewust zijn van het bestaan en de mogelijkheden van het Weens Koopverdrag. De “automatische” uitsluiting van het Weens Koopverdrag kan nadelig zijn voor de leverancier.

Doe je als ondernemer zaken met buitenlandse partijen en heb je vragen over het Weens Koopverdrag of over jouw contracten in het algemeen en of deze business-proof zijn?
Bij You and Me Legal staan we voor je klaar. We hebben allebei uitgebreide ervaring met het internationaal zakendoen en internationale contracten opstellen. Laat je horen en we gaan snel aan de slag!
Wij van You and Me Legal kunnen je verder helpen.

Neem gerust contact op met ons op. Bellen, mailen en appen kan altijd.
Wij verheugen ons op een kennismaking.

Patrick Link | 06 24355737 | patrick@youandmelegal.com
Renate Verstraaten | 06 15872102 | renate@youandmelegal.com

Delen
Delen
Delen
Delen