ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst gewijzigd d.d. 12 november 2018

Artikel 1 – Juridische bedrijfsinformatie

 1. Rechtsvorm: You and Me Legal is een maatschap naar Nederlands recht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72513810.
 2. Partners: Renate Verstraaten en Patrick Link, beide natuurlijke personen (hierna te noemen: “Partners”).
 3. KvK-nummer: 72513810.
 4. BTW-nummer: NL859135913B01.
 5. Adres: hoofdvestiging te (4119LW) Ravenswaaij aan het adres Rozenstraat 32; nevenvestiging te (3513AB) Utrecht aan het adres Amsterdamsestraatweg 63 bis.
 6. Contactgegevens: You and Me Legal is telefonisch bereikbaar via de mobiele nummers van haar beide partners en per e-mail via support@youandmelegal.comof via de persoonlijke e-mailadressen van de medewerkers verbonden aan het kantoor. Deze e-mailadressen worden gevormd door hun voornaam gevolgd door @youandmelegal.com.
 7. Verzekeringen: You and Me Legal heeft een Beroepsaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA en AVB)afgesloten bij HDI Globel SE, gevestigd te (3012 KL) Rotterdam aan het adres Westblaak 14, telefonisch bereikbaar via +31104036100. Deze verzekering biedt dekking tot een bedrag van € 1.000.000,00 per aanspraak en € 2.000.000,00 per jaar (BA), respectievelijk € 1.250.000,00 per aanspraak en € 2.500.000,00 per jaar (AVB). Deze verzekeringen zijn afgesloten via bemiddeling van Aon, gevestigd te (1105 AG) Amsterdam aan het adres Paalbergweg 2-4.
 8. Privacy: persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig onze privacyverklaring die via de website is te raadplegen en op verzoek kan worden toegestuurd.
 9. Kantoorklachtenregeling: klachten worden afgewikkeld overeenkomstig onze kantoorklachtenregeling die via de website is te raadplegen en op verzoek kan worden toegestuurd.
 10. Website: uitsluitend de Partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.youandmelegal.com. Voorts hanteert You and Me Legal voor het gebruik van de website een disclaimer die via de website is te raadplegen en op verzoek kan worden toegestuurd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de Partners, alle overige aan You and Me Legal verbonden juristen en/of medewerkers en door of namens You and Me Legal voor de uitvoering van deze opdracht ingeschakelde derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door You and Me legal ten behoeve van een opdrachtgever worden verricht, al dan niet vastgelegd in een overeenkomst (hierna te noemen: “Overeenkomst”), onder uitsluiting van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende, opvolgende of gewijzigde Overeenkomsten, zonder dat de algemene voorwaarden daarvoor opnieuw van toepassing verklaard hoeven te worden.

Artikel 3 – Uitvoering Overeenkomst

 1. You and Me Legal zal de Overeenkomst uitvoeren met de zorgvuldigheid en deskundigheid die van haar verwacht mag worden. De Overeenkomst houdt uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting in. You and Me Legal kan niet instaan voor het bereiken van het gewenste resultaat.
 2. Opdrachtgever is verplicht om tijdig en volledig alle door You and Me Legal gevraagde informatie en documentatie te verstrekken alsmede You and me Legal op de hoogte te stellen van alle feiten, omstandigheden en documentatie waarvan zij weet of redelijkerwijze kan begrijpen dat die van belang is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. You and Me Legal is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen voor zover zij dat noodzakelijk acht en de gemaakte kosten aan haar opdrachtgever door te belasten. Derden die door You and Me Legal worden ingeschakeld zullen mogelijk hun aansprakelijkheid willen beperken. Uit hoofde van de Overeenkomst heeft You and Me Legal de bevoegdheid om namens de opdrachtgever eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden en die ook jegens opdrachtgever in te roepen.
 4. Alle gegevens van opdrachtgever worden met vertrouwelijkheid behandeld, tenzij You and Me Legal reden heeft aan te nemen dat deze gegevens niet vertrouwelijk zijn. Voor zover You and Me Legal derden inschakelt zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, is het haar toegestaan vertrouwelijke informatie ter kennis te stellen van derden. Waar nodig zal You and Me Legal met deze derden ook vertrouwelijkheid bedingen. Opdrachtgever is ermee bekend en akkoord dat You and Me Legal op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen gehouden kan zijn informatie over de opdrachtgever, of door hem uitgevoerde transacties, aan derden te verstrekken, mogelijk ook zonder dat dit aan opdrachtgever gemeld mag worden.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door You and Me Legal uit hoofde van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart You and Me Legal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uit hoofde van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van You and me Legal.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van You and Me Legal voor schade van welke aard dan ook, jegens opdrachtgever of derden, is beperkt tot het bedrag waarop de door You and Me Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor die betreffende kwestie aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat uit hoofde van de betreffende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat in het betreffende jaar voor de werkzaamheden in de zaak waarmee de schade verband houdt is gedeclareerd, met een maximum van € 5.000,-.
 3. In geen geval kan You and Me Legal aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, schade vanwege verlies, beschadiging of vernietiging van data of computersystemen, dan wel schade die het gevolg is van door haar opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 4. Indien door You and Me Legal derden worden ingeschakeld zoals bedoeld in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden, kan You and Me Legal niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen en/of fouten van deze derden.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden niet, in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van You and Me Legal.
 6. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een vermeende aanspraak jegens You and Me Legal heeft ontdekt, dient opdrachtgever You and Me Legal hierover onverwijld in kennis te stellen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien opdrachtgever You and Me Legal niet uiterlijk binnen 3 (drie) maanden, nadat hij de vermeende aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en deugdelijk onderbouwd, daarvan in kennis heeft gesteld. In geval opdrachtgever een consument is, geldt daarvoor een termijn van 12 (twaalf) maanden.

Artikel 5 – Honorarium

 1. You and Me Legal brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, te vermeerderen met btw en eventuele verschotten.
 2. Als honorarium hanteert You and Me Legal in beginsel een vast uurtarief (exclusief btw), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. You and Me Legal heeft het recht het honorarium dan wel de in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. You and Me Legal is verder gerechtigd om te allen tijde van opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 3. Onder verschotten worden verstaan alle kosten die door You and Me Legal worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, leges of kosten van advocaten of andere externe deskundigen. You and Me Legal is gerechtigd van opdrachtgever betaling van verschotten te verlangen voordat zij de betreffende kosten maakt.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, wordt door You and Me Legal maandelijks en per e-mail gedeclareerd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van die betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die You and Me Legal maakt ter invordering van haar vorderingen komen conform de wettelijke regeling voor rekening van opdrachtgever met een minimum bedrag van € 150,–.
 5. Verrekening door opdrachtgever van door You and Me Legal gedeclareerde werkzaamheden met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering dan wel opschorting van betaling van gedeclareerde werkzaamheden vanwege een vermeende tegenvordering is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 – Overig

 1. You and Me Legal en opdrachtgever hebben steeds het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om de declaraties te voldoen voor reeds verrichte werkzaamheden.
 2. Op de Overeenkomst, althans de rechtsverhouding tussen You and Me Legal en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.