PRIVACYVERKLARING YOU AND ME LEGAL

29 september 2018

Uw privacy is voor You and Me Legal van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij You and Me Legal allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Renate Verstraaten. Zij is bij You and Me Legal het aanspreekpunt voor al uw privacy gerateerde vragen en opmerkingen.

Contactgegevens
You and Me Legal | KvK-nummer 72513810 | BTW-nummer 859135913B01 | Rozenstraat 32 4119 LW Ravenswaaij | Amsterdamsestraatweg 63 bis 3513 AB Utrecht | Renate Verstraaten | 06-15872102 | renate@youandmelegal.com

Algemeen
You and me Legal verwerkt persoonsgegevens voor haar juridische dienstverlening, via het contactformulier op de website en mogelijk voor reclamedoeleinden. Onderstaand lichten we nader toe welke persoonsgegevens we voor deze doeleinden verwerken.

Alle persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend op basis van onderstaande grondslagen zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang

Onder omstandigheden verwerken wij ook persoonsgegevens op grond van uw toestemming. In dat geval zal You and Me Legal uw toestemming altijd uitdrukkelijk vragen.

Juridische dienstverlening
Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij uw gegevens nodig. You and Me Legal verwerkt uw basis (contact)gegevens, persoonsgegevens die door u op eigen initiatief in het kader van onze dienstverlening zijn verstrekt, gegevens die via andere partijen kenbaar zijn gemaakt aan ons (zoals een wederpartij of adviseur) of die zelfstandig door ons zijn verkregen uit openbare bronnen (zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster).

Wij gebruiken die gegevens uitsluitend voor onderstaande doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • De financiële afwikkeling van de overeenkomst, waaronder het versturen en incasseren van declaraties en het debiteurenbeheer
  • Advisering, bemiddeling en waar nodig verwijzing naar derden
  • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen die met onze dienstverlening of de uitoefening van ons beroep verband houden

 Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. In de beoordeling daarvan houden we onder meer rekening met de (wettelijke) bewaar- en verjaringstermijnen.

Contactformulier website
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Daarom vragen wij u ook om ons voorafgaand aan het gebruiken van het contactformulier die toestemming te verlenen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame
Het kan voorkomen dat wij u reclame willen sturen om u te informeren over onze diensten en/of veranderingen daarin. Dit kunnen wij doen via e-mail, social media en/of telefonisch. Steeds houden we ons daarbij aan de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt en zullen wij u waar nodig voorafgaande toestemming vragen. Voor zover wij e-mail gebruiken voor reclamedoeleinden, kunt u daar op ieder moment bezwaar tegen maken. In reclame e-mails is steeds een afmeldlink opgenomen. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. En ook als u wordt gebeld kunt u uw bezwaren aangeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
You and Me Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat nodig is om onze diensten goed uit te kunnen oefenen. Hierbij valt te denken aan het inwinnen van adviezen of inschakelen van een externe deskundige, waarneming van de praktijk door een andere jurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van You and Me Legal zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan You and Me Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij als dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij zullen met derde partijen die namens en in opdracht van You and Me Legal uw persoonsgegevens verwerken een verwerkingsovereenkomst sluiten als nodig is. Daarin wordt vastgelegd dat die derde partij ook gehouden is om de privacywetgeving na te komen. Sommige derde partijen die wij inschakelen zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en met deze partijen sluiten wij geen verwerkersovereenkomsten. Voorbeelden zijn een advocaat, accountant of notaris.

Houdt u er tot slot rekening mee dat in onze website social media buttons of links naar andere websites zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten en/of websites ook uw persoonsgegevens. You and Me Legal houdt geen toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens via deze partijen en kan daar ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij passende technisch een organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Omdat You and Me Legal uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u een aantal rechten. Daar onder zijn in ieder geval begrepen een recht op informatie, recht op inzage, recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming, recht van verzet, recht op dataportabiliteit, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben of als u van een van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen met Renate Verstraaten. Haar contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Op dergelijke verzoeken ontvangt u binnen vier weken na ontvangst daarvan – of zoveel eerder als mogelijk en vereist is – nader bericht van ons. Let wel op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Bij twijfel zullen wij u om nadere bewijsmiddelen vragen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij You and Me Legal aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Daar kan eventueel sprake van zijn als onze geheimhoudingslicht of een wettelijke bewaartermijn een rol speelt.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen. Daarvoor kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken. Uiteraard zullen wij dan ons best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van een cookie. Dat is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gaat om een sessiecookie genaamd PHPSESSID. De cookie is nodig om de website te laten werken, bijvoorbeeld om je door de verschillende pagina’s te navigeren. De cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de website heeft verlaten.