Picture of Patrick Link

NOW 3.0 – Wat verandert? Wat zijn de voorwaarden?

De coronacrisis houdt veel ondernemers nog steeds in de greep. Vooral nu zich een tweede golf van besmettingen aankondigt en de economische gevolgen niet duidelijk zijn. Daarnaast, ondanks alle eerdere steunpakketten van het Kabinet, staat de omzet van vele ondernemingen nog altijd onder druk, terwijl kosten zoals o.a. huur- en loonkosten doorlopen.

Het Kabinet heeft daarom een nieuw, derde steunpakket aangekondigd. Het steunpakket geeft aan ondernemers compensatie voor door te betalen loonkosten en geeft werknemers zekerheid voor eventueel geminderd inkomen.

Wat verandert tov de eerdere steunpakketten en wat zijn de voorwaarden?

Hier de belangrijkste punten op een rij:

Wanneer?

De tweede verlenging van de NOW (NOW 3.0) gaat in per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak t/m 31 december 2020 komen ondernemingen met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. In het tweede en derde tijdvak t/m 30 juni 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Doel

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen. Wel wordt deze financiële tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling in stappen afgebouwd. Het kabinet vindt het belangrijk dat zowel bedrijven als werknemers zich aanpassen aan de huidige en toekomstige economische situatie. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Verlaging van de loonsom

Naast de geleidelijke afbouw van de tegemoetkoming in de loonkosten door de overheid wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Deze (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de aanvraag van de subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. Belangrijk: De korting/boete die in de NOW 2 nog wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Bedrijfseconomisch ontslag tijdens NOW 3.0?

De werkgever die in aanmerking komt voor NOW 3.0-subsidie kan nu wél werknemers via het UWV met bedrijfseconomisch redenen ontslaan. Zónder dat dit leidt tot een zogeheten “ontslagboete”. Dus als de loonsom waarover de NOW-subsidie was berekend, daalt door bedrijfseconomisch ontslag dan past UWV achteraf géén korting op de subsidie meer toe. Op dit moment is nog niet volledig duidelijk hoe de regeling eruit komt te zien, dit wordt pas begin oktober 2020 bekend gemaakt. Het uitgangspunt is nu dat ontslag in principe geen negatieve financiële gevolgen meer heeft voor de hoogte van de NOW-subsidie.

Voor welke werknemer mag een loonsubsidie aangevraagd worden?

– Iedereen voor wie loonaangifte gedaan wordt en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor de werkgever subsidie kan ontvangen.
– De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
– Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.
– Ook payrollkrachten vallen binnen de reikwijdte van de NOW. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
– De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA ook voldoen aan overige voorwaarden.
– Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
– Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt.
– Buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-bankrekeningnummer komen ook in aanmerking, maar moeten wel apart contact opnemen met het UWV.

Wat gebeurt met de WW-rechten van werknemers?

Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Gegevens worden openbaar

Het UWV maakt naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager voor gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

Achteraf

De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt gevraagd. Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV. De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een verklaring van een derde die de omzetdaling bevestigt of een accountantsverklaring, afhankelijk van de hoogte van ontvangen subsidie.

Voorwaarden en regels in het kort

 • Er komen 3 subsidieblokken van steeds 3 maanden. Ondernemers kunnen de NOW 3.0 per   subsidieblok/tijdvak van 3 maanden aanvragen
 • NOW 3 kan ook worden aangevraagd als NOW 1 en/of 2 niet zijn aangevraagd.
 • Tijdvak 1:
  • oktober – december 2020: aanvraag hiervoor kan per 16 november (met terugwerkende kracht)
  • max vergoedingspercentage van totale loonsom bij 100% omzetverlies: 80%
  • werkgever mag het loon aan werknemers minderen met 10% zonder boete
  • maximale vergoeding 2x dagloon (€ 9.583 per maand) en
  • omzetverlies tenminste 20%.
 • Tijdvak 2:
  • januari – maart 2021
  • max vergoedingspercentage van totale loonsom bij 100% omzetverlies: 70%
  • loonsom mag dalen met 15% zonder boete
  • maximale vergoeding 2x dagloon (€ 9.583) en
  • omzetverlies tenminste 30%
 • Tijdvak 3:
  • april – juni 2021
  • max vergoedingspercentage van totale loonsom bij 100% omzetverlies: 60%
  • loonsom mag dalen met 20%, afbouw zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie
  • maximale vergoeding 1x dagloon (€ 4.792) en
  • omzetverlies tenminste 30%
 • De korting/boete die in de NOW 2.0 nog wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten
 • Inspanningsverplichting voor scholing blijft bestaan
 • Verbod op uitkeren van dividend en bonussen blijft bestaan, evenzo als bij NOW 2.0

Hulp nodig?

Meer weten over het steunpakket? Juridische vragen?
Neem KONTAKT met ons op via:
patrick@youandmelegal.com
+31624355737
renate@youandmelegal.com
+31615872102

Financiële/Fiscale vragen over of hulp nodig bij je subsidieaanvraag?
Onze fiscale partners van Huting Belastingadvies & Administratie helpen je graag verder.
info@hutingbelastingadvies.nl
+31318555588

Delen
Delen
Delen
Delen